Οικογένεια Ραφαλιά, 1890.

Θεμιστοκλής Ραφαλιάς, Σωσσάνα Ραφαλιά, Ευάγγελος Ραφαλιάς στην αυλή της οικίας.